Świadczenia rodzinne

Do świadczeń rodzinnych należą: zasiłki rodzinne z dodatkami (dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem) oraz świadczenia opiekuńcze (przyznawane się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji)

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.