Dodatki mieszkaniowe

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:

– najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Kto nie może skorzystać z dodatku mieszkaniowego?

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

– domu pomocy społecznej,
– młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
– schronisku dla nieletnich,
– zakładzie poprawczym,
– zakładzie karnym,
– szkole, w tym w szkole wojskowej

*jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

 

Kryterium dochodowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie, nie przekroczył w gospodarstwie:

– jednoosobowym – 40% – (tj. 2538,46 zł)
– wieloosobowym – 30%  – (tj. 1903,85 zł)

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 9 lutego 2023

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł.

Czyli:

– gospodarstwo jednoosobowe nie może przekroczyć 2779,77 zł

– gospodarstwo wieloosobowe nie może przekroczyć 1985,55 zł

 

Zwiększenie normatywnej powierzchni

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju pkt. 10 w orzeczeniu. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

 

Wywiad środowiskowy

Ośrodek Pomocy Społecznej  przyznający dodatek mieszkaniowy ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Kiedy nie przyznaje się dodatku?

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Czyli zgodnie z głoszeniem Prezesa GUS z 9 lutego  2023 – kwota ta wynosi 6346,15 zł
Nie może być niższa niż: 31,73 zł

Bez zmian z kolei pozostanie kryterium metrażowe uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Poza uprawnieniem wynikającym z art. 5 ust. 3 ustawy pozwalającym normatywną powierzchnię powiększyć o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Liczba osób
w gospodarstwie domowym
Powierzchnia
normatywna
Powierzchnia normatywna zwiększona
o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia
       1 osoba 35 m2 45,5 m2
       2 osoby 40 m2 52,0 m2
       3 osoby 45 m2 58,5 m2
       4 osoby 55 m2 71,5 m2
       5 osób 65 m2 84,5 m2
       6 osób 70 m2 91,0 m2

Do dochodu nie wlicza się:

 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • dodatków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz
 • dodatku mieszkaniowego
 • świadczenia wychowawczego 500 +.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie wynosi on 274,00 zł miesięcznie na 1 ha przeliczeniowy.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, są to:

 • czynsz,
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
 • opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,
 • świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego,
 • inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.

 

Wydatków nie stanowią:

 • wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego na cele bytowe.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu
 • Deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • Udokumentowanie wydatków mieszkaniowych (woda, czynsz, CO, wywóz nieczystości) – w przypadku domów prywatnych konieczne jest przedstawienie rachunków
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Zaświadczenie z 3 ostatnich miesięcy o dochodach (przychód pomniejszony o składki społeczne ZUS i Koszty Uzyskania Przychodu) wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • Odcinek renty – emerytury, decyzja o przyznanej rencie – emeryturze
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
 • Zaświadczenie o wysokości stypendium (tylko studenci)
 • Oświadczenie o dochodach w przypadku działalności gospodarczej
 • Oświadczenie o dochodach z prac dorywczych
 • Nakaz płatniczy (w przypadku gospodarstw rolnych)
 • Wyrok o rozwodzie i o zasądzonych alimentach
 • Orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie
 • Umowa najmu
 • Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (obecnie 25,02 zł).

– Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

– W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

– Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

– Dodatek mieszkaniowy wypłaca się , w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt.

– Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości .

– Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

– Organ, może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, nieuzasadniająca przyznania pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest inna niż wykazana w deklaracji

– Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należność.

Pliki do pobrania: 

 1.  Wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy 2021.
 2.  Wzór deklaracji na dodatek mieszkaniowy 2021.
 3.  Oświadczenie. Odpowiedzialność karna.
 4.  Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. ZASADY OGÓLNE DDM.
 5.  Oświadczenie. Zgoda na wywiad środowiskowy.
 6.  Karta pomocnicza do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 7.  Klauzula informacyjna dodatek mieszkaniowy