Dodatki mieszkaniowe

Kto jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych – dotyczy to mieszkań:
  • będących własnością gminy, czyli lokali komunalnych
  • będących własnością zakładu pracy, czyli tzw. mieszkań zakładowych
  • będących własnością prywatną, czyli lokali czynszowych oraz innych wynajmowanych na wolnym rynku
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność oraz właściciele lokali mieszkalnych
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Kto jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego

Średni miesięczny dochód (brutto) za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

 • wysokości 175% najniższej emerytury – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
 • wysokości 125% najniższej emerytury – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2015 roku wynosi – 880,45zł.

Powierzchnia zajmowanego lokalu nie może przekraczać:

dla 1 osoby 35m2
dla 2 osób 40m2
dla 3 osób 45m2
dla 4 osób 55m2
dla 5 osób 65m2
dla 6 osób 70m2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ustawia przewiduje ustępstwa od w/w powierzchni.

Jak ubiegać się o dodatek

 1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie należy pobrać formularz wniosku.
 2. Z wnioskiem należy udać się do administracji. Musi ona potwierdzić takie dane jak:
  • adres zamieszkania
  • nazwa i siedziba zarządcy domu
  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu
  • sposób ogrzewania lokalu i wody
  • kwota wydatków za ostatni miesiąc
 3. Osoba ubiegająca się wypełnia deklarację o dochodzie za ostatnie trzy miesiące (sprzed daty złożenia wniosku)
 4. Kompletny wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów oraz kosztów utrzymania mieszkania należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie.

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od:

 • wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu
 • dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym

Dodatek mieszkaniowy oblicza się jako różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie ponoszonymi a ustawowo ustalaną wysokością wydatków.
Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego wysokość jest niższa niż 2% najniższej emerytury na dzień wydania decyzji.

Ryczałt mieszkaniowy

Jeżeli osobie przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma:

 • centralnego ogrzewania (c.o.) lub
 • ciepłej wody (c.w.) lub
 • gazu przewodowego

z zewnętrznych źródeł znajdujących się poza lokalem, to wówczas przysługuje wnioskodawcy ryczałt na zakup opału, stanowiący części dodatku mieszkaniowego.

Przyznanie i wypłata dodatku mieszkaniowego

Wójt Gminy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wydaje decyzję administracyjną w/s przyznania dodatku mieszkaniowego.
Dodatek przyznaje się na okres 6m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc, z tym że:

 • właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk
 • ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w okresie 3m-cy od dnia ich powstania.
O ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.