Wsparcie rodziny

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 poz.447) uchwalona została dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności; dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.
Zapisy ww. ustawy dotyczą tworzenia systemu pomocy rodzinie. Celem głównym ustawy jest zapewnienie dziecku takich warunków, które umożliwią pozostanie w rodzinie biologicznej poprzez wsparcie ze strony asystenta rodziny.

W sytuacjach, w których to możliwe, ustawa proponuje rozwinięcie systemu pieczy zastępczej poprzez rodzinną pieczę zastępczą – rodziny zastępcze i instytucjonalną – placówki opiekuńczo – wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne.

Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
 • pomocy w integracji rodziny,
 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
 • dążeniu do reintegracji rodziny

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 1. Pracy z rodziną tj:
  • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
  • terapii i mediacji
  • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych
  • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
  • skierowaniu do rodziny Asystenta Rodziny
 2. Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka polegającej na :
  1. skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
  2. wspieraniu rodziny przeżywającej trudności pomocą Rodziny Wspierającej

Asystent rodziny to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami. Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną (urzędy, organizacje, szkoły, Sąd i inne). Asystent rodziny we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym opracowuje i realizuje plan pracy z rodziną.

Plan pracy z rodziną, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.
Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie zatrudnia 2 asystentów rodziny. Asystenci rodziny wykonują swoją pracę w ramach stosunku pracy 1,5 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy.

Do zadań asystenta należy:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11ust. 1;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzinnego;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
 • sporządzanie na wniosek sadu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą

Piecza zastępcza

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie gminy Widawa jest powiat łaski. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łaskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rodzinna opieka zastępcza, ze względu na swą specyfikę – indywidualny kontakt dziecka z opiekunem jest obecnie jedną z najbardziej potrzebnych form opieki nad dziećmi , którą można sprawować po przejściu przez kandydatów do pełnienia tej funkcji szkolenia i uzyskaniu kompetencji w tym zakresie.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

Formy rodzinnej pieczy zastępczej Charakterystyka
Rodziny zastępcze -spokrewnione Mogą ją tworzyć osoby spokrewnione tworzone przez wstępnych i rodzeństwo ( babcia, dziadek, siostra, brat)
Rodziny zastępcze- niezawodowe Mogą ją utworzyć osoby nie będące wstępnymi lub rodzeństwem (ciocia, wujek, osoba niespokrewniona)
Zawodowa specjalistyczna Umieszcza się w niej dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji; małoletnie matki z dziećmi.
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego Umieszcza się w niej nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sadowego w sprawie;
Rodzinny dom dziecka Rodzinny dom dziecka tworzy jedną „wielodzietną” rodzinę dla dzieci w różnym wieku umożliwiając opiekę nad licznym rodzeństwem w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego.
W rodzinnym domu dziecka , dzieci pozostają do czasu powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia;