Przeciwdziałanie przemocy domowej

Zespół Interdyscyplinarny

do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Widawa

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej nałożyła na samorządy gminne obowiązek opracowania i realizacji stosownych programów. Uchwalony przez Radę Gminy Widawa „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Widawa na lata 2021-2030”, który szczegółowo definiuje rodzaje przemocy w rodzinie i opisuje cele programu oraz sposoby jego realizacji.

Wójt Gminy Widawa powołał Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Widawa, który ma za zadanie koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu samorządu terytorialnego.

Zespół interdyscyplinarny to grupa ludzi o różnych umiejętnościach i doświadczeniu, którzy dążą do wspólnego celu – zniwelowania zjawiska przemocy domowej.

Zespół interdyscyplinarny został powołany po to, by zwiększyć odpowiedzialność, produktywność, decyzyjność i szybkość reakcji członków zespołu na wystąpienie przemocy domowej w rodzinach   z terenu Gminy Widawa.

Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Gminie Widawa reguluje nowelizacja Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535).

Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty.

Skład Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Widawa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 114/2023 Wójta Gminy Widawa z dnia 16.10.2023 r.               w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Widawa oraz Zarządzeniem Nr 129/2023 z dnia 16.11.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2023 Wójta Gminy Widawa z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Widawa. przedstawia się następująco:

1) Aleksandra Grońska – przedstawiciel GOPS w Widawie, przewodnicząca Zespołu;

2) Anna Brocka – przedstawiciel SP w Chociwiu, zastępca Przewodniczącej Zespołu,

3) Magdalena Piątek – przedstawiciel GOPS w Widawie, sekretarz Zespołu,

4) Katarzyna Purwin – przedstawiciel GOPS w Widawie,

5) Grzegorz Namirowski – przedstawiciel GKRPA w Widawie,

6) Przemysław Uchroński – przedstawiciel KP w Widawie,

7) Marianna Banasiak – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracyjnego „ZDROWID”,

8) Agnieszka Namirowska- przedstawiciel SPZPOZ w Widawie,

9) Natalia Ciura – Pluta -przedstawiciel kuratorów przy SR w Łasku.

 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i  koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3 (informacja zmiana miejsca zamieszkania), oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a (przekazanie dokumentacji w związku ze zmiana miejsca zamieszkania);
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i  2600 oraz z 2023 r. poz.289 i 535).

 

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

 

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 • zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w  art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
 • zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;
 • dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
 1. a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
 2. b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;
 • informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

 

W ramach procedury grupa diagnostyczno-pomocowa:

 • dokonuje oceny sytuacji domowej, potrzeb i zasobów osoby doznającej przemocy domowej oraz osoby stosującej przemoc domową;
 • udziela pomocy osobie doznającej przemocy domowej;
 • opracowuje indywidualny plan pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej i jej środowiska domowego, który zawiera propozycje działań pomocowych;
 • podejmuje działania w stosunku do osoby stosującej przemoc domową w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;
 • przekazuje osobie stosującej przemoc domową informacje w szczególności o  prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej;
 • przekazuje osobie stosującej przemoc domową informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy domowej;
 • wnioskuje do zespołu interdyscyplinarnego o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • motywuje osobę stosującą przemoc domową do udziału w programach korekcyjno‑edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz programach psychologiczno‑terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • przeprowadza z osobą stosującą przemoc domową rozmowę ukierunkowaną na wskazanie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;
 • rozstrzyga o braku zasadności podejmowania działań.

 

Przemoc domowa– jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Za osobę doznającą przemocy domowej, uznaje się:

 • małżonka, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
 • rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków
 • osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 • małoletniego
 • – wobec których jest stosowana przemoc domowa;

 

Osoba stosująca przemoc domową – to pełnoletni, który dopuszcza się przemocy domowej wobec osób wymienionych wyżej.

Świadek przemocy domowej – należy przez to rozumieć osobę, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec osób wymienionych wcześniej,

 

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
 • interwencji kryzysowej i wsparcia;
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą doznającą przemocy domowej oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej;
 • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej bezpiecznego schronienia w  specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z  użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
 • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej, która nie ma tytułu prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc domową, pomocy w  uzyskaniu mieszkania.

 

Osobie doznającej przemocy domowej udziela się informacji o dostępnych formach wsparcia wymienionych powyżej.

 

 

W ramach procedury pracownik socjalny GOPS w Widawie:

 • diagnozuje sytuację, potrzeby i zasoby osoby doznającej przemocy domowej;
 • udziela kompleksowych informacji o:
 1. możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób doznających przemocy domowej,
 2. formach pomocy małoletnim doznającym przemocy domowej oraz o instytucjach i  podmiotach świadczących tę pomoc,
 3. możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby doznającej przemocy domowej;
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby doznającej przemocy domowej;
 • zapewnia osobie doznającej przemocy domowej, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w  specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej lub innej placówce, w tym prowadzonej przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • bierze udział w opracowaniu przez grupę diagnostyczno-pomocową indywidualnego planu pomocy;
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w środowisku domowym, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby doznającej przemocy domowej, w zależności od potrzeb określonych przez grupę diagnostyczno-pomocową;
 • może prowadzić rozmowy w szczególności o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej oraz informować osobę stosującą przemoc domową o  możliwościach podjęcia leczenia lub terapii, udziału w programach korekcyjno‑edukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

 

 

W ramach procedury funkcjonariusz Policji:

 • udziela osobie doznającej przemocy domowej niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby doznającej przemocy domowej;
 • podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób doznających przemocy domowej, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby stosującej przemoc domową środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;
 • przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą stosującą przemoc domową rozmowę, w  szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby stosującej przemoc domową albo nad małoletnim lub pełnoletnią osobą nieporadną ze względu na jej wiek lub stan zdrowia, oraz wzywa osobę stosującą przemoc domową do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;
 • przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w środowisku domowym, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby doznającej przemocy domowej, w zależności od potrzeb określonych przez grupę diagnostyczno-pomocową;
 • dokonuje niezbędnych ustaleń w zakresie udziału osoby stosującej przemoc domową w  programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w  programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • informuje, w formie notatki urzędowej, zespół interdyscyplinarny o działaniach podejmowanych wobec osoby doznającej przemocy domowej oraz osoby stosującej przemoc domową, w tym w szczególności o udziale w programach korekcyjno‑edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno‑terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

 

Procedurę Niebieskiej Karty może uruchomić przedstawiciel jednej z pięciu instytucji/służ:

 

 • POMOCY SPOŁECZNEJ

– pracownik socjalny

– asystent rodziny

 • OCHRONY ZDROWIA

– lekarz

– pielęgniarka

-ratownik medyczny

 • POLICJI

– dzielnicowy

– policjanci interweniujący podczas awantury domowej

 • OŚWIATY

-pedagog

-psycholog

-nauczyciel

 • KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Ważne odnośniki:

 1. Zarządzenie Nr 1142023 Wójta Gminy Widawa
 2. Formularz NK – A
 3. Formularz NK-B
 4. Formularz NK-C
 5. Formularz NK-D
 6. wykaz waznych telefonów zespoł interdyscyplinarny2023
 7. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2021-2030.
 8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289,535,1606 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000535/O/D20230535.pdf
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.2023 poz. 1870) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001870/O/D20231870.pdf
 10. REGULAMIN ZI – Gmina Widawa