Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-20

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Michał Grecki : email: mgrecki@gops.widawa.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 43 672 11 61.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 20219 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informatyczno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt.1 lub 3, tego podmiotu.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa

  • drogą elektroniczną na adres: gops@widawa.pl
  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności

Dostępność architektoniczna

  1. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie znajduje się na parterze w budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 1 oraz w pokoju nr 25 na II piętrze. Do budynku  prowadzą  dwa wejścia. Główne wejście od strony ul. Rynek Kościuszki i drugie od strony parkingu od ul. Kilińskiego znajduje się na poziomie gruntu co umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
  2. Po wejściu do budynku od strony ul. Kilińskiego znajduje się punkt informacyjny z pracownikiem Urzędu Gminy, który w razie potrzeby kontaktuje się z pracownikiem GOPS, który po zejściu na parter budynku załatwia konkretną sprawę osoby ze szczególnymi potrzebami.
  3. Budynek nie jest wyposażony w windy.
  4. Przy wejściach do budynku na parkingu z tyłu budynku – od ul. Kilińskiego oraz od strony ul. Rynek Kościuszki znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  5. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Więcej informacji w zakładce „Tłumacz języka migowego
  6. Przy wejściach do budynku na parkingu z tyłu budynku – od ul. Kilińskiego oraz od strony ul. Rynek Kościuszki zamontowano bezprzewodowy sygnał dźwiękowy (dzwonek) zapewniając  użytkownikom z niepełnosprawnością możliwość lepszej komunikacji.

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Kontakt SMS

Komunikacja dla osób niesłyszących pod numerem telefonu 607 821 582 do kontaktu tekstowego.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Więcej informacji w zakładce „Tłumacz języka migowego”.

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku można wejść  z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących, brak oznaczeń kontrastowym kolorem. Jest pętla indukcyjna.

Strona posiada ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

– powiększenie czcionki

– zmiana kontrastu strony

– działają podstawowe skróty klawiszowe

Koordynatorzy dostępności

Koordynatorami dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie są:

Joanna Cichecka i Sławomira Gibka-Słomczyńska.

Kontakt: acichecka@widawa.pl  sgibka@widawa.pl

tel. 607 821 582

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego