Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

Gmina Widawa realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej         ze środków Funduszu Solidarnościowego dla jednostek Samorządu Terytorialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Dofinansowanie Programu wynosi 212 940,00 zł stanowi jednocześnie całkowitą wartość zadania.

Umowa została podpisana w dniu 24 lutego 2023 r.

Program realizowany od 01.01.2023 roku do 31.12 2023 roku

Nadrzędny cel usług asystencji osobistej to dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenie jej w życie społeczne. Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać:

– osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie oraz pod numerem telefonu 43 67-21-161.

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
  3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
  4. Oświadczenie Uczestnika.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023