Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Gdzie założyć dokumenty w celu uzyskania Wojewódzkich Kart dla Rodzin Wielodzietnych

 • Wniosek wraz z załącznikiami należy przekazać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, nr tel. 42 203 48 00
 • Karty dla całej rodziny wydawane są w terminie do 15 dni roboczych
 • Wniosek oraz oświadczenie o kontynuowaniu nauki można pobierać ze strony www.rcpslodz.pl

Czym jest Wojewódzka karta rodzin wielodzietnych

 • Sejmik Wojewódzki Łódzkiego w dniu 27 sierpnia 2013 r. uchwalił program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.
  Uchwała nr XXXIX/731/13 dotyczy przyjęcia Programyu działań na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, który oferuje system ulg i uprawnień dla rodzin, które dzięki posiadaniu Wojewódzkiej Karty mogą korzystać z katalogu oferty kulinarnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego. Zasady realizowania Programu określa Regulamin wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych przyjęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
 • W Programie uczestniczą instytucje kultury i edukacji podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego, a także prywatni przedsiębiorcy, którzy oferują rabaty z branży rekreacyjnej, spożywczej, przemysłowej oraz gastronomicznej dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Kto może otrzymać Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych

Rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zlicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub wiecej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy sie lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności dlo pracy i samodzielnej egzystencji.

Jakie są korzyści z posiadania wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

 • Karta wydawana jest bezpładnie,
 • Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy,
 • Dzieki Karcie rodzina może korzystać ze zniżek/ulg oferowanych przez Partnerów Programu,
 • Partnerzy Programu umieszczeni są na stronie internetowej www.rcpslodz.pl, www.lodzkie.pl.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych należy złożyć:
 • Wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, który powinien zawierać oświadczenie każdego z pełnoletnich członków rodziny dotyczące przetwarzanie danych osobowych,
 • W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki,
 • Oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu podpisane przez Wnioskodawcę i Małżonka/Partnera ,
 • W przypadku rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka – zaświadczenie z właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka dla danego dziecka,
 • W przypadku opiekuna prawnego -kserokopię postanowienia Sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,
 • W przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18 roku życia – kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.