Projekt „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zawarł w dniu 21.12.2018 r. Umowę przekazania tabletu wraz z dostepem do sieci Internet w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach programu operacyjnego Palska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostepność i jakość usług publicznych.”

Projekt „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” ma na celu usprawnienie procesu aplikowania o środku PFRON za pomocą ogólnopolskiego systemu informacyjnego SOW. System SOW umożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną bez dodatkowych wizyt w urzędzie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie poprzez urządzenie mobilne – tablet umożliwia osobom niepełnosprawnym w wypełnianiu wniosków o środki PFRON, bądź infrmować i pokazywać w tablecie, z jakich rodzajów dofinansowań z PFRON-u osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać.

W związku z powyższym osoby niepełnosprawne zainteresowane aplikowaniem o środki PFRON nie posiadających możliwości dostępu do urządzeń mobilnych prosimy o zgłaszanie się do GOPS Widawa, nr tel. 43 6721161.