Karta Dużej Rodziny

karta-duzej-rodziny

 

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie artykułów spożywczych, środków czystości, odzieży, paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi, wstęp do parków rozrywki, na basen, kina, teatru. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną,

Od 01 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10,  pok nr 1  codziennie w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek  7:30 – 15:30,  wtorek  7:30 – 16:00 , piątek 7:30 – 15:00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

–  w przypadku rodzica –oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

–  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia , które uczą się w szkole lub szkole wyższej   oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

–  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

–  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

–  w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karty Dużej Rodziny dostarczone będą do ośrodka pomocy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje KDR. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, zamówienie będzie realizowane nie dlużej niż przez kolejne 30 dni.

Oświadczenie zawarte we wniosku o przyznanie KDR oraz oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zapraszamy !

Pliki do pobrania:
1. Wniosek o przyznanie KDR
2. Oświadczenia i Klauzula informacyjna
3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
4. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
5. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie