Karta Dużej Rodziny

karta-duzej-rodziny

Komu przysługuje karta dużej rodziny ?

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego sposób realizacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu. Karta przyznawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzicom Karta przyznawana jest dożywotnio. Dzieciom Karta przyznawana jest:

 1. do ukończenia 18 roku życia,
 2. do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko kontynuuje naukę,
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1.01.2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Jak wnioskować o kartę dużej rodziny ?


Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie
(pok. nr 2 w Urzędzie Gminy) w godzinach pracy Ośrodka. Wzór wniosku w załączniku.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza ww. dokumentami, należy przedstawić oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć również w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia. Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/

Osoba do kontaktu: Agnieszka Pokorska , tel. 43 6721161.

Załączniki:
wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
– oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej [ZKDR-01]
– oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka [ZKDR-02]
– oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej [ZKDR-03]
– informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych [ZKDR-04]

Gdzie korzystać z karty dużej rodziny ?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania z zniżek, oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Wykaz instytucji zamieszczony jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.