Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

I. Podstawa prawna programu

 1. Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 2. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Widawa, w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 3. Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Widawa.
 4. Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

II. Cel programu

 1. Celem programu modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
 2. W ramach modułu 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
  1. posiłek;
  2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
  3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych;
 3. Celem modułu 3 jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

III Podmioty realizujące programem

 1. Program realizuje Gmina Widawa przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widawie, Gminnym Ośrodkiem Oświaty we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy, publicznymi szkołami podstawowymi, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Widawa.
 2. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Widawa.

IV. Moduły Programu

 1. Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

Moduł 1 – Moduł dla dzieci i młodzieży.

 1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponad podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
   • w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
 3. Przyznanie takiej pomocy uczniowi albo dziecku nie wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani wydania decyzji i administracyjnej.
 4. Limit osób, którym udzielono pomocy w trybie nie wymagającym przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci  otrzymujących posiłek w szkołach w przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
 5. Koszty szkolnych posiłków, przyznanych w ww. trybie pokrywane są przez ośrodek pomocy społecznej, na podstawie sporządzonej przez dyrektora odpowiednio przedszkola lub szkoły, listy dzieci lub uczniów oraz spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 6. Wprowadzenie powyższego limitu oznacza, że pomoc udzielana w tym trybie trafiać powinna do dzieci i uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji osobistej i finansowej, ale przekraczających kryterium dochodowe, uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłków na zasadach ogólnych.
 7. Odpowiedzialność za weryfikację dzieci i uczniów pod tym względem ponosi wyłącznie dyrektor danej placówki oświatowej ponieważ w takich przypadkach tylko szkoła lub przedszkole posiada odpowiednią wiedzę na temat dziecka lub ucznia przewidzianego do pomocy w tym nadzwyczajnym trybie.
 8. Ponadto pomoc udzielana w trybie nie wymagającym przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej, powinna być traktowana przejściowo, tj. do czasu ustąpienia uzasadnionej przyczyny, powodującej, że rodzice danego dziecka nie mogą pokryć kosztów posiłków w szkole we własnym zakresie.

Moduł 2 – Moduł dla osób dorosłych.

 1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
 2. Gmina Widawa może zorganizować dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców gminy.

Moduł 3 – Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 1. Moduł 3 dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
  W ramach modułu 3 Program przewiduje się następujące działania:

  1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, lub stworzenie nowych placówek;
  2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.Wsparcia dla danej szkoły udziela się w ramach tylko jednego działania.
   Realizacja działań może być prowadzona w formie zakupu:

   1. usług remontowo – adaptacyjnych służących poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub miejsc posiłków;
   2. niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych, w tym w szczególności:
    1. stanowisk mycia rąk – m.in. umywalka z instalacja ciepłej i zimnej wody,
    2. stanowisk sporządzania potraw i napojów – m.in. stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarka z zamrażarką, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno – parowy lub piekarnik z termo obiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy,
    3. stanowisk obróbki wstępnej brudnej – m.in. zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej, drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabnia niania warzyw i owoców, krajalnice z przystawkami, stanowisko produkcji potraw i mięsa, stanowisko produkcji ciast,
    4. stanowisk obróbki cieplnej – m.in. zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, piec konwekcyjno – parowy lub piekarnik z termo obiegiem, taborety podgrzewcze, trzony kuchenne z wyciągami, patelnie elektryczne,
    5. stanowisk ekspedycji potraw i talerzy – m.in. stół do ekspedycji potraw, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne,
    6. stanowisk mycia naczyń – m.in. zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, pojemnik na odpadki, zmywarka do naczyń, sprzęt do dezynfekcji.
   3. niezbędnego wyposażenia miejsc spożywania posiłków, w szczególności stołów, krzeseł, zastawy stołowej, tac, koszy na odpady, termosów gastronomicznych.

V. Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

VI. Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.