Asystentura Rodzin

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny. Zawód asystenta rodziny  został wprowadzony w ustawie o wspieraniu rodziny                i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Nałożyła ona na jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej obowiązek wspierania rodzin z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, przemoc, problem alkoholowy, długotrwała choroba, niepełnosprawność) o niskim poziomie rozwoju umiejętności opiekuńczo-wychowawczych        i prowadzenia gospodarstwa domowego, gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci          w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny ma za zadanie przede wszystkim zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny (rodziców, dzieci), osiąganiu przez nich wyznaczonych celów, wzbudzeniu w nich wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie.

Główne zadania asystenta rodziny realizowane w środowisku objętym wsparciem:

1)     opracowanie i realizacja planu pracy we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym;

2)     opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonym w pieczy zastępczej;

3)     udzielanie pomocy rodzinom w celu poprawy ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi (nauka planowania wydatków);

4)     trening czystości – motywowanie do dbałości o czystość i porządek w domu;

5)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6)     edukowanie w zakresie efektywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi;

7)     edukowanie w zakresie dbałości o zdrowie;

8)     pomaganie w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi dzieci;

9)     współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się               w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

10)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą;

11)  sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

12)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

Aby rodzina otrzymała asystenta, wystarczy zgłosić taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Petent nie musi w tej sprawie składać żadnego wniosku – asystent jest przyznawany wyłącznie na wniosek pracownika socjalnego. Po przyjęciu zgłoszenia pracownik socjalny przeprowadzi w rodzinie wywiad środowiskowy. Jeżeli na jego podstawie stwierdzi nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, wówczas kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyda decyzję o konieczności przydzielenia asystenta rodziny.

Asystenci rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie: Magdalena Piątek i Joanna Cichecka – tel. 43 672-11-61

Podstawa prawna