Cenowe rozeznanie rynku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i operatora koparki w związku z realizacją projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Pomagając innym – pomagamy sobie" współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej dla 10 osób musi obejmować min. 80 godzin, kurs operatora koparki dla 3 osób musi obejmować min. 202 godziny.

Kursy muszą być zgodne merytorycznie i w zakresie liczby godzin ze standardami MPiPS.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: sierpień – grudzień 2014 r.

Kryterium oceny ofert: cena.

 Inne istotne warunki zamówienia.

Cenę kursów proszę skalkulować z uwzględnieniem:

  • przeprowadzenie kursów na terenie gminy Widawa (wynajęcie sali wykładowej, dojazd wykładowców i inne koszty z tym związane) lub przeprowadzenie kursów poza terenem gminy Widawa (wynajęcie sali wykładowej, zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu uczestników do miejsca przeprowadzenia kursów i inne koszty z tym związane) pokrycie kosztów i zorganizowanie dowozu uczestników na egzamin ukończenia kursów
  • obiad i serwis kawowy dla uczestników przez cały okres trwania kursów
  • obsługę techniczną kursów (materiały dydaktyczno – szkoleniowe, sprzęt audiowizualny niezbędny do przeprowadzenia kursu)
  • materiały biurowe dla uczestników, niezbędne do przeprowadzenia kursów

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą elektroniczną na adres srwidawa@op.pl. Ofertę należy złożyć do dnia  31.07.2014 r.

Widawa, dnia 16.07.2014 r.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Pokorska

tel. 0 43 672 11 61