Informacja

Informacja o rozeznaniu rynku dotyczącego zakupu materiałów biurowych i papierniczych na rok 2022. Rozeznanie rynku dotyczącego zakupu materiałów biurowych i papierniczych

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 38/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. Kierownika GOPS w Widawie ustala dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

Dowiedz się więcej

Efekty – Podprogram 2020

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach
    w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.
  2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

Dowiedz się więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych  i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych ”

Dowiedz się więcej