Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 44 ustawy ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z dnia 30 sierpnia 2013 roku zmienionym zarządzeniem Nr 2/2014 Kierownika GOPS Widawa z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
NIP 831-142-82-82
REGON 005260941
Tel. 43 6721161
email: opiekawidawa@wp.pl

II. Termin realizacji zamówienia:

01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych, wymienionych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

IV. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt, do siedziby Zamawiającego.

V. Wymagania stawiane wykonawcom:

Oferowane artykuły biurowe powinny być: oryginalne, fabrycznie nowe. Za fabrycznie nowe uznaje się materiały eksploatacyjne, które w obecne postaci nie były wcześniej używane, nie podlegały procesowi powtórnego napełnienia czy wymianie jakichkolwiek elementów, w tym elementów podlegających zużyciu.

Wykonawcy mogą zaproponować w ofercie artykuły biurowe jakościowo równoważne tzn. inne niż produkty pochodzące od producenta pod warunkiem, że służą do tego samego celu, że posiadają one takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcyjne oraz użytkowe niż produkty oryginalny.

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty w dniu 5 stycznia 2017 roku do godziny 14:00 w oparciu o następujące kryteria: najniższa cena brutto – 100% (zawierająca podatek VAT i wszystkie pozostałe koszty niezbędnie do realizacji zamówienia).
Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia przez podanie na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie usługi.

VII. Udzielenie zamówienia:

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę z najniższą ceną.
Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  • Oferty (załącznik nr 1, załącznik nr 2) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 3) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do 04.01 2017 r. roku do godz. 15.00
    w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, pokój nr 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych”
  • Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie w dniu 05.01.2017 r. o godzinie 10.00
  • Oferta powinna zawierać datę sporządzenia, adres, lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
  • Oferta powinna zawierać wypełnione prawidłowo załączniki.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załączniki:

IX. Ogłoszenie o wyborze oferty:

Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy w formie telefonicznej, elektronicznej lub faxem.

Osobami uprawnionymi do kontaktu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie Pani Agnieszka Leopolska, tel. 43 6721161,