Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 44 ustawy ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z dnia 30 sierpnia 2013 roku zmienionym zarządzeniem Nr 2/2014 Kierownika GOPS Widawa z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w związku z realizacją Programu Aktywizacji i Integracji na terenie gminy Widawa zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego oraz warsztatów trenerskich dla uczestników Programu Aktywizacji i Integracji w powiecie łaskim w gminie Widawa.

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
NIP 831-142-82-82
REGON 005260941
Tel. 43 6721161
email: opiekawidawa@wp.pl

II. Termin realizacji zamówienia:

 • grupowe warsztaty trenerskie (20 godzin x 2 m-ce) 40 godzin w okresie 01.10.2016-30.11.2016 r.
 • grupowe poradnictwo specjalistyczne (20 godzin x 2 m-ce) 40 godzin w okresie 01.10.2016-30.11.2016 r.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań w zakresie integracji społecznej w formie usług grupowego poradnictwa specjalistycznego oraz warsztatów trenerskich. Zajęcia mają być skierowane do grupy 10 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, oddalonych od rynku pracy z powodu braku kwalifikacji, deficytu umiejętności zawodowych i społecznych oraz innych barier utrudniających podjęcie zatrudnienia i funkcjonowania na rynku pracy. Działania te wpłyną na podniesienie poziomu motywacji poprzez spotkanie się z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji oraz uzyskanie pomocy od trenerów w ich rozwiązywaniu.

Zakres tematyczny warsztatów trenerskich powinien obejmować tematykę i zagadnienia, które będą miały na celu budowanie wiary we własne siły i możliwości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, przezwyciężenie oporów wobec zmian, radzenia sobie ze stresem, umiejętność asertywności formułowania celów życiowych i racjonalnego podejmowania decyzji. Liczba godzin: 20 godz. dydaktycznych w miesiącu x 2 miesiące= 40 godzin w okresie 01.10.2016- 30.11.2016r.

Zakres tematyczny grupowego poradnictwa specjalistycznego powinien obejmować tematykę i zagadnienia, które będą miały na celu określenie indywidualnej ścieżki zawodowej, nabycia umiejętności przygotowania CV, listu motywacyjnego, określenie środowiska pracy , w którym będzie najlepiej funkcjonować, umiejętności poruszania się na lokalnym rynku pracy i trening rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą. Liczba godzin: 20 godz. dydaktycznych w miesiącu x 2 miesiące= 40 godzin w okresie 01.10.2016- 30.11.2016r.

Wymagania stawiane wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie, umiejętności, wysoki poziom wiedzy merytorycznej i praktycznej z w/w tematyki szkoleniowej, zobowiązują się do samodzielnego wykonania zamówienia oraz:

 • posiadają wykształcenie wyższe
 • posiadają wykształcenie związane z tematyką wybranego szkolenia , tytuł mgr psychologii, tytuł doradcy zawodowego,
 • mile widziane referencje z udziału w innych szkoleniach.

IV. Miejsce realizacji zamówienia:

Urząd Gminy w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa

V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena, oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

VI. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. Oferty (załącznik nr 1) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do 30 września 2016 roku do godz. 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, pokój nr 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na specjalistyczne poradnictwo i warsztaty trenerskie w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w gminie Widawa.”
  • Zamawiający informuje, że decyduje data wpływu do tutejszego GOPS-u oferty, które wpłyną po tej dacie i godzinie nie będą brane pod uwagę.
 3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie w dniu 30 września 2016 roku o godzinie 13.00 – pokój nr 1
 4. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 5. Oferta powinna zawierać wypełnione prawidłowo załączniki.
  Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
 6. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie Pani Agnieszka Leopolska, tel. 43 6721161, fax: 43 6721952
 7. Informacja o wyniku rozstrzygnięcia oferty będzie wysłana na piśmie oferentom pocztą polską, umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie www.gopswidawa.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.
 8. Klauzula „ Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.”