Informacja kierownika GOSP w Widawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, informuje, że w terminie od 10.08.2016 r. do 31.08.2016 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w formie refundacji gorących posiłków dla uczniów rodziców o niskich dochodach, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Osoby zainteresowane, u których dochód na osobę za miesiąc poprzedzający nie przekracza odpowiednio kryteriów dochodowych (osoba samotna – 634 zł, osoba w rodzinie – 514 zł, w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania pomocy do 150 % kryteriów dochodowego) prosimy o zgłoszenie się z zaświadczeniami o wysokości uzyskanych dochodów za miesiąc lipiec 2016 do GOPS Widawa w celu złożenia stosownego wniosku.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej GOPS Widawa lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, ul.Rynek Kościuszki 10 – budynek Urzędu Gminy w Widawie, pokój nr 2.

Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że w związku ze zbliżającym się końcem okresu zasiłkowego 2015/2016 (od 01-11-2015 r. do 31-10-2016 r.) wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (od 01-11-2016 r. do 31-10-2017 r.) przyjmowane będą począwszy od 1 września 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży kompletny wniosek do 30 września 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do 30 listopada 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży kompletny wniosek w okresie od 1 października do 30 listopada 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za listopad następuje do 31 grudnia 2016 roku.

Przypominamy również o obowiązku dostarczenia zaświadczeń ze szkół ponadgimnazjalnych i internatu dzieci świadczeniobiorców, które mają przyznane dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,

Rodzice, którzy wnioskowali o wypłatę jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017, dzieci które będą odbywały roczne przygotowanie przedszkolne również są zobowiązani do dostarczenia stosownego zaświadczenia potwierdzającego roczne przygotowanie przedszkolne.

Zaświadczenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2016 r

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą począwszy od 1 sierpnia 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń za październik następuje do 31 października 2016 r., natomiast dla wniosków złożonych w okresie od 1 września do 30 września 2016 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za październik następuje do 30 listopada 2016 roku.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, Dział Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego, pok. nr 25.