Realizujemy projekt Pomagając innym – pomagamy sobie

Pomagając innym – pomagamy sobie” – taki tytuł nosi Projekt realizowany przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W inauguracji  szkolenia, która miała miejsce w dniu 7 października 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie,  udział wzięły m. In.  Pani Wioletta Kasprzyk – kierownik GOPS w Widawie, Pani Izabela Łajs reprezentująca firmę szkoleniową oraz Pani Maria Werner – sołtys Widawy.

W szkoleniu bierze udział łącznie 10 kobiet długotrwale bezrobotnych, które po ukończeniu kursu uzyskają kwalifikacje do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W trakcie szkolenia uczestniczki będą mogły skorzystać również z profesjonalnego wsparcia psychologicznego, które w dużej mierze pomoże im uwierzyć w siebie i podnieść samoocenę.  Szkolenie potrwa do końca listopada 2008r. i zakończy się uroczystym rozdaniem certyfikatów.