Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013

Zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), całość środków interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce na lata 2007-2013 będzie przeznaczona na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).
Nadrzędnym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej.

Termin „kapitał ludzki” przyjęto jako najpełniej oddający istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Termin „kapitał ludzki” jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.


CELE I GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA PO KL
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
  Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
 • Wzrost spójności terytorialnej.

 

JAK PROGRAM BĘDZIE WDRAŻANY
Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

JAK PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.
W ramach Programu około 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez regiony, zaś pozostałe około 40% środków będzie wdrażane sektorowo na poziomie centralnym przez odpowiednie resorty.

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY
W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:

 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje szkoleniowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • inne podmioty.

Instytucją Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.
Dla komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, a Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), dla komponentu regionalnego programu powołuje się 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL (PKM PO KL). PKM PO KL powoływany jest przez Komitet Monitorujący PO KL (KM PO KL) w drodze uchwały określającej jego strukturę.Na poziomie danego regionu funkcjonuje jeden PKM PO KL dla Priorytetów od VI do IX.
Zadania Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do zadań PKM PO KL należy w szczególności:1. rozpatrywanie i rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu PO KL szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu oraz ewentualnych zmian tych kryteriów,2. okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach priorytetów, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL,3. analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji priorytetów, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w ramach priorytetu,4. analizowanie okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów,5. przedkładanie Instytucji Pośredniczącej PO KL, Instytucji Zarządzającej PO KL lub Komitetowi Monitorującemu PO KL  (w zakresie kompetencji) analiz lub propozycji zmian priorytetów ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych w rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 dotyczącym tych funduszy lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego,6. zapewnienie koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania priorytetów PO KL na terenie danego województwa z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.Ponadto PKM PO KL realizuje dodatkowe zadania wynikające ze specyfiki PO KL w szczególności:1. rekomendowanie Rocznych Planów Działania przygotowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL komponentu regionalnego,2. uwzględnianie na poziomie danego województwa rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL dotyczących wdrażania PO KL.
Skład Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Instytucja/Organizacja
Imię i nazwisko
Zastępca
Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Elżbieta Hibner

Bartosz Rzętkiewicz

Przedstawiciele strony samorządowej (7 osób)

Lp.
Instytucja/Organizacja
Imię i nazwisko
Zastępca
1.
Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Jakub Mielczarek
Dorota Wodnicka
2.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Łódzkiego
Monika Urbaniak
Ewa Cłapa

3.
Instytucja Pośrednicząca 2-go stopnia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Robert Jakubowski
Ewa Fijałkowska
4.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Anna Mroczek

Barbara Sidor-Pietras
5.
Konwent Powiatów Województwa
Jacek Socha
Stanisław Cubała

6.
Przedstawiciel Podregionów
Edmund Kotecki
Dariusz Olejnik
7.
Przedstawiciel Podregionów
Ewa Skorupa
Wojciech Zdziarski

Przedstawiciele strony rządowej (3 osoby)

Lp.
Instytucja/Organizacja
Imię i nazwisko
Zastępca
1.
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
Piotr Krasuski
Przemysław Herman

2.
Wojewoda Łódzki
Tomasz Ciszewski
Katarzyna Wosik-Ciupek
3.
Łódzkie Kuratorium Oświaty
Wiesława Zewald
Rafał Bieniek

Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych (9 osób)

Lp.
Instytucja/Organizacja
Imię i nazwisko
Zastępca
1.
Organizacje pracowników i pracodawców
Beata Ostrowska
Krzysztof T.Borkowski
2.
Organizacje pracowników i pracodawców
Paweł Saar

Artur Matiaszczyk

3.
Organizacje pracowników i pracodawców
Bogdan Osiński

Krzysztof Fidelis

4.
Organizacje pracowników i pracodawców
Jerzy Juchniewicz
Marian Laskowski
5.
Organizacje pozarządowe
Marian Miśkiewicz
Dorota Brandenburg
6.
Organizacje pozarządowe
Tomasz Bilicki
Anna Szolc-Kowalska
7.
Organizacje pozarządowe
Tomasz Michałowicz
Izabela Opłatek
8.
Środowisko akademicko-naukowe
Jerzy Różański
Edward Jezierski
9.
Przedstawiciel ROEFS
Łukasz Waszak
Anna Pakowska