Realizacja Podprogramu 2016 na terenie Gminy Widawa

Mieszkańcy Gminy Widawa, uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2016 r. opublikowano „Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Podprogramu 2016” MRPiPS z dnia 28 grudnia 2016 r., które będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r.

Nowe wytyczne wprowadzają zmiany w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynoszą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy dotychczas nie kwalifikowali się do otrzymywania pomocy żywnościowej z powodu przekroczenia kryterium dochodowego po skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu.