Nabór na stanowisko Referenta

Zarządzenie nr 3/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie.

Na podstawie art. 11, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902.) oraz § 5 ust 1 i 4 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, nadanego Uchwałą Nr XIII/104/12 Rady Gminy Widawa z dnia 25 stycznia 2012 roku oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie nadanego Zarządzeniem Kierownika GOPS Widawa Nr 1/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie, zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie.
§ 2. Ustalam treść ogłoszenia o naborze w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2017

Kierownik GOPS Widawa
Agnieszka Leopolska