Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Widawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, iż w dniu 12.07.2018 roku rozpoczyna realizację programu pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Widawa, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 930 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ( pokój nr 2 w Urzędzie Gminy ) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Dokumenty, które należy przedłożyć do weryfikacji to m.in. zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych, zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę, decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.), dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.