Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 29.06.2018 r. pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa”

Liczba otrzymanych ofert: 1
Za wykonawcę ww. usług wybrano:
Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum”
ul. Sucharskiego 87A
97-500 Radomsko

Przedłożona oferta spełniała wszystkie wymogi formalne Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym z dn. 20.06.2018 r..

Kierownik GOPS
Agnieszka Leopolska