Informacja o wynikach zapytania ofertowego: zatrudnienie psychologa

W związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje o wynikach postępowania w formie zaproszenia do złożenia oferty z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych (art.4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie p.n.: ZATRUDNIENIE PSYCHOLOGA w ramach realizacji projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Katarzyna Jasińska, zam. ul. Grzybowska 58, 42-200 Częstochowa

Powyższa oferta spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym pod nazwą: zatrudnienie psychologa, otrzymała pozytywne rekomendacje podczas rozmowy kwalifikacyjnej będącej II etapem naboru, uzyskała najwyższą ilość punktów.

Wyniki zapytania ofertowego [PDF]