Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej” realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych (art.4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie p.n.:

Zorganizowanie dwudniowego wyjazdowego treningu kompetencji wychowawczo – opiekuńczych dla 32 osobowej grupy rodziców wraz z dziećmi (w tym 16 osób dorosłych, 16 dzieci), mieszkańców gminy Widawa – uczestników projektu „Razem możemy więcej”

Treść zapytania ofertowego [PDF]


Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy [PDF]

Załącznik nr 2 – oświadczenie [PDF]

Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług [PDF]

Załącznik nr 4 – wzór opisu obiektu [PDF]

Załącznik nr 5 – wzór umowy do zapoznania [PDF]