System Realizacji Programu Kapitał Ludzki

Celem Systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SR PO KL) jest przedstawienie zestawu zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), obowiązujących Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia) oraz beneficjentów systemowych.

Dokument składa się z VII części, których zawartość była przedmiotem konsultacji ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL. Do każdej części dołączone zostały odpowiednie załączniki zawierające obowiązujące wzory dokumentów, jakie powinny być stosowane przez wszystkie instytucje.

Kryteria wyboru projektów stanowiące Załącznik nr 6 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013 były przedmiotem zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący PO KL w październiku 2007 r.

System realizacji PO KL wraz z wytycznymi horyzontalnymi Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013, jak i wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tworzy kompleksowy zbiór zasad wdrażania PO KL, które są zgodne z porozumieniami międzyinstytucjonalnymi obowiązującymi wszystkie instytucje uczestniczące w systemie wdrażania PO KL.

System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został przez Instytucje Zarządzającą zgodnie z art. 26 pkt 1 ust 8 Ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.). Dokument uwzględnia wytyczne horyzontalne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach NSRO.

Pobierz dokument:

System Realizacji Programu w częściach – aktualne wersje dokumentów:

  1. Spis treści i wstęp
  2. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 
  3. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy 
  4. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej 
  5. Zasady finansowania PO KL 
  6. Zasady systemu sprawozdawczości w PO KL 

Załączniki:

  1. Zasady kontroli PO KL 
  2. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL
  3. Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Załączniki:

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia naruszenia prawa zamówień publicznych

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 
Tabela wskaźnika 

Poprzednie wersje zamieszczonych wyżej dokumentów:

 1. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 2. Zasady finansowania PO KL 
 3. Zasady kontroli PO KL 
 4. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL 
 5. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL