Zmiana Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach POKL

W dniu 20 lutego 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczne obowiązują od 10 marca 2008 r.

Zaktualizowana wersja Wytycznych wprowadza nowe rozwiązania w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL, które usprawnią system realizacji i rozliczania projektów przez beneficjentów, m.in. poprzez umożliwienie ryczałtowego rozliczania kosztów pośrednich projektu. Jedynym ważnym z punktu widzenia rozliczania wydatków w projektach ograniczeniem jest niekwalifikowanie składki na PFRON w przypadku wynagrodzeń personelu projektu.

Jednocześnie w celu uniknięcia problemów w stosowaniu nowych Wytycznych Instytucja Zarządzająca PO KL przyjęła uregulowania przejściowe, w myśl których nowe konkursy powinny być ogłaszane zgodnie z obowiązującą wersją Wytycznych, z zastrzeżeniem, że termin składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 marca br. Wynika to również z faktu, iż w dniu 10 marca br. dotychczasowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych zostanie zastąpiona nową wersją umożliwiającą wykazanie kosztów pośrednich zgodnie z zasadami wynikającymi z zaktualizowanej wersji Wytycznych.

W związku ze zmianą Wytycznych doprecyzowany został wzór wniosku o dofinansowanie uwzględniający uszczegółowienie kosztów pośrednich w szczegółowym budżecie, a tym samym Generator Wniosków Aplikacyjnych. Zmiany w Generatorze zostaną wprowadzone w dniu 10 marca br.

W odniesieniu do konkursów już ogłoszonych w ramach PO KL, instytucja ogłaszająca konkurs powinna zweryfikować, czy niezbędne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji konkursowej, w tym w szczególności w zakresie zmiany wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik do dokumentacji konkursowej. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji konkursowej, zmiana wymaga zamieszczenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym stosownej informacji co do zakresu modyfikacji i terminu, od którego zmienione warunki konkursowe będą obowiązywały (tj. od 10 marca br.) oraz wskazania adresu strony internetowej jako źródła szczegółowych danych.

Natomiast wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych od dnia 10 marca br. powinny być składane zgodnie z nowymi zasadami tj. na wniosku uwzględniającym doprecyzowanie kosztów pośrednich w szczegółowym budżecie.

Ponadto do decyzji Instytucji Pośredniczącej należy możliwość przyjęcia zmienionych zasad wynikających z Wytycznych (w szczególności w zakresie kosztów pośrednich) w odniesieniu do projektów, które – przed dniem 10 marca br. – zostały już złożone w odpowiedzi na ogłoszony konkurs lub ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, bądź też dla których została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Zmienione zasady mogą jednak zostać przyjęte w ramach danego projektu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody projektodawcy / beneficjenta.

 

Pliki do pobrania:

 

Wzór wniosku o dofinansowanie uwzględniający doprecyzowanie
kosztów pośrednich w budżecie szczegółowym do pobrania (obowiązuje od 10 marca 2008 r.):