Zmiana Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach POKL

W dniu 20 lutego 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczne obowiązują od 10 marca 2008 r.

Zaktualizowana wersja Wytycznych wprowadza nowe rozwiązania w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL, które usprawnią system realizacji i rozliczania projektów przez beneficjentów, m.in. poprzez umożliwienie ryczałtowego rozliczania kosztów pośrednich projektu. Jedynym ważnym z punktu widzenia rozliczania wydatków w projektach ograniczeniem jest niekwalifikowanie składki na PFRON w przypadku wynagrodzeń personelu projektu.

Jednocześnie w celu uniknięcia problemów w stosowaniu nowych Wytycznych Instytucja Zarządzająca PO KL przyjęła uregulowania przejściowe, w myśl których nowe konkursy powinny być ogłaszane zgodnie z obowiązującą wersją Wytycznych, z zastrzeżeniem, że termin składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 marca br. Wynika to również z faktu, iż w dniu 10 marca br. dotychczasowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych zostanie zastąpiona nową wersją umożliwiającą wykazanie kosztów pośrednich zgodnie z zasadami wynikającymi z zaktualizowanej wersji Wytycznych.

Dowiedz się więcej

System Realizacji Programu Kapitał Ludzki

Celem Systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SR PO KL) jest przedstawienie zestawu zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), obowiązujących Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia) oraz beneficjentów systemowych.

Dokument składa się z VII części, których zawartość była przedmiotem konsultacji ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL. Do każdej części dołączone zostały odpowiednie załączniki zawierające obowiązujące wzory dokumentów, jakie powinny być stosowane przez wszystkie instytucje.

Kryteria wyboru projektów stanowiące Załącznik nr 6 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013 były przedmiotem zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący PO KL w październiku 2007 r.

System realizacji PO KL wraz z wytycznymi horyzontalnymi Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013, jak i wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tworzy kompleksowy zbiór zasad wdrażania PO KL, które są zgodne z porozumieniami międzyinstytucjonalnymi obowiązującymi wszystkie instytucje uczestniczące w systemie wdrażania PO KL.

Dowiedz się więcej

Promocja w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1159/2000/WE każdy projektodawca ma obowiązek zadbać, by odbiorcy jego działań wiedzieli, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Powinno to być też widoczne dla wszystkich innych osób, które stykają się z projektem. Dlatego projekt musi być odpowiednio „oznaczony”.

 

Jak opisywać i oznaczać projekty współfinansowane z EFS?
W rozporządzeniu 1159/2000/WE określone jest, że do opisu zadań Europejskiego Funduszu Społecznego należy stosować następującą formułę:

 

„Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

 

Powinna się ona pojawiać za każdym razem, gdy projektodawca opisuje (np. w piśmie urzędowym, materiale informacyjnym), z jakiego funduszu korzysta.

Rozporządzenie określa, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu zakupionego w ramach projektu, publikacji, dokumentów. Wkład Unii Europejskiej i EFS pokazuje się zamieszczając logo EFS.

Dowiedz się więcej

Ppromocja EFS w ramach SPORZL

Ppromocja EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1159/2000/WE każdy projektodawca ma obowiązek zadbać, by odbiorcy jego działań wiedzieli, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Powinno to być też widoczne dla wszystkich innych osób, które stykają się z projektem. Dlatego projekt musi być odpowiednio „oznaczony”.

Jak opisywać i oznaczać projekty współfinansowane z EFS?
W rozporządzeniu 1159/2000/WE określone jest, że do opisu zadań Europejskiego Funduszu Społecznego należy stosować następującą formułę:

„Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

Powinna się ona pojawiać za każdym razem, gdy projektodawca opisuje (np. w piśmie urzędowym, materiale informacyjnym), z jakiego funduszu korzysta.

Rozporządzenie określa, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu zakupionego w ramach projektu, publikacji, dokumentów. Wkład Unii Europejskiej i EFS pokazuje się zamieszczając logo EFS.

Dowiedz się więcej