Promocja w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1159/2000/WE każdy projektodawca ma obowiązek zadbać, by odbiorcy jego działań wiedzieli, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Powinno to być też widoczne dla wszystkich innych osób, które stykają się z projektem. Dlatego projekt musi być odpowiednio „oznaczony”.

 

Jak opisywać i oznaczać projekty współfinansowane z EFS?
W rozporządzeniu 1159/2000/WE określone jest, że do opisu zadań Europejskiego Funduszu Społecznego należy stosować następującą formułę:

 

„Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

 

Powinna się ona pojawiać za każdym razem, gdy projektodawca opisuje (np. w piśmie urzędowym, materiale informacyjnym), z jakiego funduszu korzysta.

Rozporządzenie określa, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu zakupionego w ramach projektu, publikacji, dokumentów. Wkład Unii Europejskiej i EFS pokazuje się zamieszczając logo EFS.

Logo i/ lub wzmianka o wkładzie Unii w projekt powinny być umieszczone:

  1. na plakatach;
  2. we wszelkich publikacjach (broszury, biuletyny, ulotki) – strona tytułowa powinna zawierać jasną informację o udziale UE w projekcie oraz logo funduszu i logo UE;
  3. na dyplomach i certyfikatach;
    na stronach internetowych i w środkach audiowizualnych – oprócz informacji o udziale UE w projekcie, logo funduszu i logo UE powinny się tam znaleźć również linki do stron internetowych: www.efs.gov.pl i www.europa.eu.int.
  4. w trakcie imprez promocyjnych (targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria) – w sposób widoczny powinny być umieszczone logo EFS, ewentualnie symbol UE/ flagi europejskie.

Poniżej zamieszczamy niezbędne pliki. Przed zapisaniem i wykorzystaniem pliku z logo Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi: „Jak promować projekty współfinansowane z EFS w ramach SPO RZL”. Określają one zasady korzystania z logo – jego wielkość, proporcje, otoczenie, kolorystykę, rodzaje tła, na których można je zamieszczać.

W szczególności prosimy zwrócić uwagę, aby:

  1. proporcje logo pozostały niezmienione przy powiększaniu i zmniejszaniu,
  2. powyżej i poniżej logo pozostało wolne miejsce szerokości co najmniej połowy wysokości litery “E”,
  3. po bokach logo pozostało wolne miejsce na szerokość litery “S”.

 

Uwaga! Logo może być wykorzystywane jedynie przez instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie EFS oraz przez beneficjentów, którzy podpisali umowę dofinansowania projektu. W pozostałych przypadkach logo może być wykorzystywane jedynie do promocji funduszu, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Instytucji Zarządzającej – Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Zabronione jest wykorzystywanie logo do promowania szkoleń, które nie uzyskały dofinansowania z EFS.

 

 

Pobierz pliki:

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez
Komitet Monitorujący PO KL

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL

Logotypy PO KL do pobrania:

Logotypy PO KL w szarości

Logotypy PO KL czarno-białe

Logotypy PO KL w kolorze

Logotypy UE z podpisem EFS do pobrania:

I wariantII wariantIII wariantIV wariant

Logotypy EFS 2004-2006 do pobrania:

Logotyp EFS w różnych formatach

Logotyp EFS czarno-biały

Logotyp EFS z podpisem