Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa”

Zaproszenie do składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

I. Zamawiający:

Gmina Widawa – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
Tel. 43 6721161
Fax. 43 6721152
E-mail: opiekawidawa@wp.pl

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty ( załącznik nr 1) na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ”Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Przedmiot zamówienia:
1. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych bez względu na ich płeć w postaci :
1.1 Schroniska dla bezdomnych
1.2 Noclegowini
1.3 Ogrzewalni
a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Widawa (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),
b) potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Widawa.
2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie skierowania do naclegowini i ogrzewalni lub indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku dla bezdomnych, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Decyzje zawierać będą imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem oraz okres usług. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone decyzją administracyjną w ciągu 7 dni.
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.1, 1.2, 1.3 minimalny standard podstawowych usług kwalifikacji osób świadczących usługi oraz minimalny standard obiektów, których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych o których mowa w załączaniu nr 2, nr 1, nr 4. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896),
4. Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa.
5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 21 grudnia.
5.1. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
5.2) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
6. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2019 r.
8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. Wymagania niezbędne : w postępowaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do wykazu placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym prowadzonego przez Wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz przedłoży dokumenty o których mowa w pkt. III.2.
2. Wymagania dotyczące lokalu schroniska: wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają standardy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni,schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896). Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
8.1. Warunki i zakres realizacji :
1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia miejscem udzielonego schronienia powinno być województwo łódzkie.
2. Stawkę za dobę należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).
3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8.2. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy ( zał. nr 3).

III Kryteria wyboru oferty:

a) najniższa cena za osobo/dzień usługi zaoferowana przez oferenta.
1.Sposób przygotowania oferty :
a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty.
2.Wymagane dokumenty :
a) wyciąg z rejestru prowadzonego przez wojewodę lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, aktualny na dzień złożenia oferty.
b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) w przypadku pozostałych podmiotów – odpowiednio odpis CE i DG lub KRS.
d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej ,
e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :
• upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
• zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Widawa,
• upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
f) odpis statutu lub umowy.

3. Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty można składać w następujący sposób :
a) drogą elektroniczną na adres e‐ mail : opiekawidawa@wp.pl
b) drogą pocztową na adres: Gmina Widawa 98-170 Widawa ul. Rynek Kościuszki 10 z dopiskiem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oferty należy składać do 19.12.2018 r. do godz. 12.00.
Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie www.gops.widawa.pl

4.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i Nazwisko : Agnieszka Leopolska – Kierownik GOPS
Tel. 43 6721161 e-mail: opiekawidawa@wp.pl

Załączniki do pobrania :

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków [PDF]

Załącznik nr 3 – Projekt umowy [PDF]