ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych  i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych ”

 1. Zamawiający.

Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, NIP: 831 142 82 82, REGON: 005260941, realizujący wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007).

 1. Przedmiot zamówienia:

2.1. Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych z terenu Gminy Widawa

Zamówienie obejmuje przygotowanie posiłków i dowiezienie gorącego posiłku dla osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych do miejsca ich zamieszkania przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 1. Posiłki: jedno gorące danie ( 2 x zupa z wkładką mięsną, 3 x drugie danie w tygodniu, naprzemiennie).

Gramatura posiłków:

– ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 200g
– mięso lub ryba (filet) – 120 g
– surówki, jarzyny – 100 g
– zupa – 300 ml

 

 1. Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:

Posiłki dla dzieci,  którym dostarczane będą posiłki w  miejscu zamieszkania muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  (Dz.U. z 2016 poz. 1154) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r.                   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2020  poz. 2021).

Powyższe Rozporządzenie dotyczy również osób dorosłych, niesamodzielnych, którym dostarczane będą posiłki w miejscu zamieszkania.

Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, dowóz ciepłych obiadów do miejsca zamieszkania w samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki muszą być urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia) oraz wysokiej jakości. Naczynia, w których będą dowożone posiłki, będą odpowiednio zabezpieczane, myte, wyparzane, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w miejscu przygotowywania posiłków.

Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z wyprzedzeniem 2 – dniowym. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Minimalne wartości kaloryczne – posiłek min. 900  kcal. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

 1. Godziny dostaw posiłków:

Według harmonogramu uzgodnionego między Wykonawcą a GOPS Widawa

 1. Szacunkowa liczba osób niesamodzielnych objętych wsparciem do 10 osób, w zależności od potrzeb.

Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości osób uprawnionych do otrzymywania posiłków.  Liczba osób może być weryfikowana z 1 – dniowym wyprzedzeniem do godz. 10.00.

 1. Sprawy organizacyjne: Posiłki dowożone będą własnym transportem Wykonawcy, dostosowanym do przewozu.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 1. a) posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 2. b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 1. Termin realizacji umowy: od  02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na bieżąco w dni robocze każdego tygodnia. Realizacja zadania dla osób niesamodzielnych będzie miała charakter ciągły, chyba, że będzie wymuszona przez sytuację niezawinione (kwarantanna, izolacja epidemiologiczna, pobyt w szpitalu, ciężka choroba).
 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu usługi w trakcie trwania umowy.
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek, umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
  „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych z terenu Gminy Widawa”
 4. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferta (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2), a także przykładowym 10 -dniowym  jadłospisem  należy złożyć do dnia 23.12.2022 r., do godz. 10.00                       w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie,       ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa.

Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert  i rozstrzygnięcie procedury o udzielenie zamówienia nastąpi  na sesji niejawnej komisji rozpatrującej oferty  w dniu 23.12.2022 r. o godz. 12.00.  Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi atrakcyjną ofertę cenową i urozmaicony jadłospis. O wyniku postępowania                                          o zamówienie  Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2
 3. Załącznik nr 3
 4. Załącznik nr 4
 5. Załącznik nr 5