ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Widawa – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie

98-170 Widawa ul. Rynek Kościuszki 10

NIP: 8311428282, REGON: 005260941

 1. Podstawa prawna zamówienia:

– art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.);

– z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130.000,00 zł wybór Wykonawcy odbywa się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego, z zachowaniem zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych);

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

 

 • Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: dostawa „opasek bezpieczeństwa” bez wyświetlaczy, dedykowanych do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Do realizacji usługi nie może być wymagane posiadanie telefonu lub innego dodatkowego urządzenia przez seniora.

Na opaskach i opakowaniach musi być umieszczone Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1. Mieszkańcom Gminy – seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do „opaski bezpieczeństwa” połączonej z usługą całodobowej teleopieki.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
 2. Dostawę fabrycznie nowego sprzętu (w prognozowanej liczbie 50 sztuk) – opasek na nadgarstek spełniających wymagania określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023:
 • przycisk bezpieczeństwa
 • sygnał SOS,
 • detektor upadku.
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

wraz z kartą SIM (koszt zakupu karty SIM ponosi Wykonawca), które zapewnią seniorom możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum.

 1. Dostarczony sprzęt powinien być pod względem funkcjonalności i dopasowania jak najprostszy w obsłudze i użytkowaniu dla osoby starszej, posiadać maksymalnie 1 przycisk na obudowie.
 2. Koszty związane z aktywacją numeru oraz abonament dla karty SIM powinny być zawarte w cenie dostawy.
 3. Dostarczony sprzęt musi posiadać logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na urządzeniu jak i na ich opakowaniu, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń. Nie dopuszcza się naklejek na opasce.
 4. Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w kompletny zestaw: ładowarkę, zasilacz i kabel zasilający.
 5. Dostarczone urządzenie powinno:
  • być wykonane z hipoalergicznych materiałów,
  • umożliwiać dwustronną komunikację w celu prowadzenia rozmów z centrum teleopieki
  • posiadać wbudowany głośnik i mikrofon
  • posiadać możliwość regulacji paska i wymiany na inny, np. dłuższy
  • posiadać regulację głośności
  • posiadać zdalną możliwość ustawienia trybu nocnego
  • komunikaty głosowe przypominające o konieczności naładowania urządzenia, porze przyjęcia leków, wszystkie komunikaty muszą być w języku polskim. Nie dopuszcza się stosowania skrótów w językach obcych.
 6. Świadczenie usług całodobowej (24h) teleopieki dla użytkowników opasek, utrzymywanie telecentrum w gotowości w okresie obowiązywania umowy poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości ratowników medycznych (min. 8) zapewniające gwarancję świadczenia usługi w trybie 24/7/365. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno- komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału.
 7. Przeszkolenie użytkowników urządzeń oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi.
 8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu wzór karty informacyjnej pacjenta/użytkownika i dane do systemu umożliwiające wprowadzenie informacji o użytkownikach koniecznych do realizacji zamówienia.
 9. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał producenta oraz model wymaganych przedmiotów. Błędne wskazanie producenta lub modelu wymaganych produktów lub wskazanie produktu, który nie spełnia minimalnych wymogów określonych w zapytaniu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty w całości.
 10. Zapewnienie całodobowych dyżurów ratowników medycznych. Do obsługi teleopieki wymagana jest obecność: przynajmniej 2 ratowników medycznych na 1 zmianie, przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach muszą posiadać kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2022 poz. 1720 ze zm.).
 11. Przedstawienie Zamawiającemu raportu o ilości i rodzaju podjętych działań oraz ilości wywołanych sygnałów za pomocą „przycisku SOS” w całym okresie obowiązywania umowy.

Termin wykonania zamówienia:

– dostawa opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa w terminie 14 dni    od  daty zawarcia umowy,

– świadczenie usługi od dnia dostawy urządzeń do 31.12.2023 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 2. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 • posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji dostaw opasek bezpieczeństwa wraz z wykonywaniem usług obsługi (abonamentu teleopieki) opasek bezpieczeństwa, tj. zrealizował w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert min. 2usług dla minimum 2 zamawiających obejmujące każdą z usług: dostawy co najmniej 40 opasek wraz ze świadczeniem usługi teleopieki przez okres co najmniej roku.
 • Wykonawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do odpowiedniego Rejestru. Jako potwierdzenie, należy dołączyć do oferty aktualny wydruk z Rejestru https://rpwdl.csioz.gov.pl/
 • Wykonawca dysponuje co najmniej 8 ratownikami medycznymi skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającymi kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 • Wykonawca posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 w zakresie Projektowanie systemów informatycznych, cloud computing i backup, produkcja urządzeń medycznych oraz utrzymanie i zarządzanie telecentrum medycznym w obszarze usług teleopiekuńczych i telemedycznych  oraz  system ISO/IEC  27017:2015 (zabezpieczenie usług w chmurze) w zakresie Projektowanie systemów informatycznych, cloud computing i backup, produkcja urządzeń medycznych oraz utrzymanie i zarządzanie telecentrum medycznym w obszarze usług teleopiekuńczych i telemedycznych, co należy potwierdzić certyfikatami wydanymi przez jednostkę akredytowaną. W przypadku powierzenia realizacji tej części zamówienia podwykonawcy, podwykonawca również musi posiadać wdrożony system zarządzania zgodny z normami ISO/IEC  27001:2013 oraz ISO/IEC 27017: 2015  w zakresie Projektowanie systemów informatycznych, cloud computing i backup, produkcja urządzeń medycznych oraz utrzymanie i zarządzanie telecentrum medycznym w obszarze usług teleopiekuńczych i telemedycznych, co należy potwierdzić certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytowaną.
 1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)1.

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca winien złożyć w ramach oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania,
 2. Wykaz usług i referencje na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu; karty katalogowe oferowanych urządzeń lub inne dokumenty na potwierdzenie posiadania przez urządzenia wymagań opisanych przez Zamawiającego w rozdziale IV;
 3. Wykaz osób skierowanych do realizacji wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje; Oferta musi być podpisana zgodnie z reprezentacjaąwykonawcy lub należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę;
 4. Oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 1. Cena (maksymalne wynagrodzenie całkowite): 50%

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty ofercie proporcjonalnie do wysokości kwoty całkowitego maksymalnego wynagrodzenia. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 50 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:

(Oferta z najniższą ceną / Cena oferty badanej) x 50% x 100 = liczba punktów.

 

 1. Funkcje jakościowe i użytkowe: 50%

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli wykonawca wykaże, że oferowany produkt jest łatwy i prosty w obsłudze, oraz trwały i jakościowy. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 40 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według zasady:

 • urządzenie posiada możliwość bezprzewodowego ładowania indukcyjnego i magnetycznego poprzez stację dokującą z sygnalizacją świetlną informującą o ładowaniu– 10 pkt.
 • urządzenie posiada klasę wodoszczelności i pyłoszczelności min. IP67, co należy potwierdzić certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytowaną lub raportem z badań z laboratorium posiadającym akredytację w tym zakresie– 10 pkt.
 • Wykonawca posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 22301:2019 (zachowanie ciągłości działania) w obszarze usług teleopiekuńczych, co należy potwierdzić certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytowaną. W przypadku powierzenia realizacji tej części zamówienia podwykonawcy, podwykonawca również musi posiadać wdrożony system zarządzania zgodny z normami ISO 22301:2019 (zachowanie ciągłości działania) w obszarze usług teleopiekuńczych, co należy potwierdzić certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytowaną – 10 pkt.
 • medyczny pomiar saturacji i tętna – urządzenie jest wyrobem medycznym minimum klasy 2a potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą aktualną akredytację w tym zakresie lub potwierdzenie jakości pomiarów na zgodność z normą EN ISO 80601-2-61:2019, dokumentem z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez jednostkę posiadającą aktualną akredytację w tym zakresie – 20 pkt

Oferowane urządzenie, wskazane w treści oferty, musi posiadać powyższe funkcjonalności na dzień składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, którego oferta ma zostać wybrana jako najkorzystniejsza, do przedłożenia urządzenia w celu potwierdzenia posiadanych funkcjonalności. W ofercie należy wskazać model i producenta urządzenia.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 08 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00 w jednej z powyższych form:

– pisemnej (osobiście lub listownie), na adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, ul.Rynek kościuszki 10, 98-170 Widawa w  zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę opasek bezpieczeństwa i świadczenia usługi telemedycznej” (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego);

– w wersji elektronicznej na adres e-mail: gops@widawa.pl,;

– na skrzynkę EPUAP.

–  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 sierpnia 2023 r.  o godz. 10:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty wraz z możliwością unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Z postępowania wyłączeni zostaną oferenci nie spełniający warunków określonych w Opisie

zamówienia.

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych       i wariantowych.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie           w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz załączonych dokumentów. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyjątkiem poprawienia w ofercie:

 • oczywistych omyłek pisarskich,
 • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Postępowanie prowadzi i osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:

Pani Dorota Sychniak.

Załączniki do druku

                                                                                 Z upoważnienia Wójta

                                                                                     Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

                                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                    Dorota Sychniak

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania              o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018  r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.