Zapraszamy do składania ofert na stanowisko asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty na stanowisko asystenta rodziny dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego „Pomagając innym – pomagamy sobie”.

 

Asystent zatrudniony będzie w okresie kwiecień – grudzień 2012 r., na podstawie umowy zlecenie w wymiarze pracy 112 godz. dydaktycznych w miesiącu (8 godz. pracy w miesiącu z 14 rodzinami).

 

Osoba, która ubiega się o w/w stanowisko musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna. Nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do zadań asystenta rodziny należeć będzie  w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
 • i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny.

 

Wymagania dodatkowe:

 • przynajmniej półroczny staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną w terenie,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty :

 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie, że nie jestem i nie byłem/lam pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza ta nie jest mi zawieszona lub ograniczona,
 • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Wszelkie informacje związane z ogłoszeniem udziela Pani Katarzyna Frąckiewicz
pod nr telefonu: 0 43 672 10 34 wew. 25.

 

Oferty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, (pok. nr 25 w Urzędzie Gminy) w terminie do 06.04.2012r. do godz. 15.00.

 

 


 Projekt „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego