Wyniki w sprawie naboru partnera

Wyniki w sprawie naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu  w ramach naboru 7.9. Usługi społeczne i zdrowotne Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 o nr FELD.07.09–IP.01– 001/24.

Gmina Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, informuje o wyborze partnera projektu dofinansowanego z UE.

Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, (Dz.U. z 2022r., poz. 1079 ze zm.), informuję, że został dokonany wybór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, w celu przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu dla  7.9 Usługi społeczne i zdrowotne programu Fundusze Europejskie dla  2021-2027 o nr FELD.07.09-IP.01-001/24, którego Liderem będzie Gmina Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

W ramach ogłoszonego naboru wpłynęło 1 oferta poprawna formalnie.

 Jako Partner wybrany został podmiot:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych ul. Klimkowa 182 e, 62-064 Plewiska, którego oferta została oceniona na 10 punktów.

                                                                                   Kierownik GOPS w Widawie

                                                                                     Agnieszka Leopolska