Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz Uchwały nr LIX/358/18 z dnia 23 maja 2018 r. Rady Gminy Widawa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Widawa

Wójt Gminy Widawa

zaprasza zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych

1. Przedmiot konsultacji

Projekt dokumentu pn. „Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2024-2026”

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

22.02.2024 r. – 13.03.2024 r.

3. Dostępność projektu

Projekt dokumentu dostępny jest pod adresem: widawa.pl oraz gopswidawa.pl

4. Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

a) poprzez składanie wniosków i uwag do projektu dokumentu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gops@widawa.pl lub poczty tradycyjnej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa (liczy się data wpływu do GOPS),

b) spotkania konsultacyjnego które odbędzie się w dniu 13.03.2024 r. o godz. 15ºº w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, wówczas będzie można składać wnioski i uwagi.