Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje także  osobom:

1) mieszkającym samotnie, a posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą, a rodzina-małżonek, wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność Iub z innych uzasadnionych przyczyn;

2) zamieszkujących i gospodarujących wspólnie z rodziną, a rodzina-małżonek, wstępni , zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność Iub z innych uzasadnionych przyczyn;

Usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, po uzyskaniu przez GOPS informacji o osobie, która wymaga pomocy, a jest jej pozbawiona.

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustanowiony jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2023 (Dz.U.2022, poz.1952) i aktualnie wynosi 23,50 zł.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze

  Dochód na osobę wg normatywnego wskaźnika określonego w Art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu obsługi – od 23,50 zł lub
Osoba samotna Osoba w rodzinie
Do 100 % Bezpłatnie do 776 zł  Bezpłatnie do 600 zł
Powyżej 100% do 150 % 10%                  do 1164 zł 20%                 do 900 zł
Powyżej 150% do 200% 15%                  do 1552 zł 30%                 do 1200 zł
Powyżej 200% do 225% 20%                  do 1746 zł 40%                 do 1350 zł
Powyżej 225% do 250% 30%                  do 1940 zł 60%                 do 1500 zł
Powyżej 250% do 275% 35%                  do 2134 zł 70%                 do 1650 zł
Powyżej 275% do 300% 40%                  do 2328 zł 80%                 do 1800 zł
Powyżej 300% do 325% 50%                  do 2522 zł 90%                 do 1950 zł
Powyżej 325% do 350% 60%                  do 2716 zł 100% powyżej 1950 zł
Powyżej 350% do 375% 80%                  do 2910 zł
Powyżej 375 % 100%                do 2910
Koszt usługi 23,50 zł / godzina
5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1,175zł 2,35 zł 3,52 zł 4,70zł 7,05 zł 9,40 zł 11,75 zł 14,10 zł 16,45 zł 18,80 zł 21,15 zł 23,50 zł

Do pobrania: 

  1. Rozporzadzenie_rady_ministrow_z_dnia_13.09.2022.pdf
  2. Uchwała rg 129 15 z dn. 29.12.2015r