Projekt Pomagając innym – Pomagamy sobie

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie pn. „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie pn. „Pomagając innym – pomagamy sobie”współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest skierowany do grupy 10 kobiet długotrwale pozostających bez zatrudnienia, bez kwalifikacji zawodowych, w trudnej sytuacji materialnej. Kobiety te, w wyniku długotrwałych problemów finansowych uzależniły się od pomocy GOPS, postrzegając go jako instytucję udzielającą, jedynie, pomoc finansową, przyzwyczajają się do takiego życia i nie podejmują żadnych działań aby zmienić swoją sytuację życiową.

Celem projektu jest ograniczenie bezrobocia wśród kobiet Gminy Widawa, zdobycie przez te kobiety  kwalifikacji zawodowych i wykształcenie w nich umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, jak również, zapewnienie ludziom starszym profesjonalnej opieki i zatrzymanie ich we własnym środowisku.

W związku z tym, Projekt przewiduje przeszkolenie 10 kobiet, które po ukończeniu kursu uzyskają kwalifikacje do  opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W ramach Projektu uczestniczki będą, również, objęte profesjonalnym wsparciem psychologicznym, które będzie miało na celu podwyższenie własnej wartości, samooceny, nabranie pewności siebie, zwiększenie wiary we własne możliwości oraz pokonanie bariery związanej z niechęcią podejmowania aktywności zawodowej przez uczestniczki.                           Wsparcie w ramach  Projektu będzie miało charakter kompleksowy, opierać się będzie na priorytetach, które zakładają stworzenie mechanizmów umożliwiających integrację społeczną, readaptację zawodową i zatrudnienie, samodzielność w podejmowaniu działań, a także poprawę stanu psychicznego uczestniczek.

Projekt pn. „Pomagając innym – pomagamy sobie” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie jest zgodny z Planem Działania, realizacją celów Priorytetu VII PO KL, Wojewódzką strategią w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2006-2013 oraz Traktatem Lizbońskim.

 

Harmonogram zajęć

Wniosek