Pomagając innym – pomagamy sobie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie przystąpił do realizacji Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” – taki tytuł nosi Projekt realizowany przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pierwszym etapem będzie rekrutacja uczestniczek, która przebiegnie dwuetapowo.
Wstępną rekrutację przeprowadzą pracownicy GOPS w Widawie, z pośród kobiet będących klientkami ośrodka, na podstawie analizy dokumentów OPS oraz z pośród osób zgłaszających swój akces do wzięcia udziału w projekcie, na podstawie wywiadu środowiskowego.
Ostateczna rekrutację przeprowadzi kierownik GOPS w Widawie Pani Wioletta Kasprzyk (Koordynator Projektu). Formą rekrutacji będzie indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdzi predyspozycje i zaangażowanie kandydatek uczestnictwa w Projekcie.