Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy

Wójt Gminy Widawa informuje, że Gmina Widawa uczestniczyć będzie w realizacji Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest pomoc w zakresie przekazywania żywności dla najbardziej potrzebujących (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bezdomne), mieszkańców gminy Widawa.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie (pok. nr 2 w Urzędzie Gminy) w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy. Podstawą zakwalifikowania osoby do uzyskania pomocy będzie trudna sytuacja materialna osób i rodzin z terenu gminy Widawa. W przypadku osób samotnie gospodarujących jest to dochód nieprzekraczający kwoty 1268 zł, dla osób w rodzinie dochód nieprzekraczający kwoty 1028 zł na osobę. Dokumenty, które należy przedłożyć do weryfikacji to m.in. zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie żywności (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych z 2017 r., zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę, decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.), dokumenty potwierdzające zły stan zdrowia.