Pomoc w zakresie przekazywania żywności dla najbardziej potrzebujących

Mieszkańcy Gminy Widawa

Wójt Gminy Widawa informuje, że w dniach od 01 sierpnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. Gmina Widawa uczestniczyć będzie w realizacji Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest pomoc w zakresie przekazywania żywności dla najbardziej potrzebujących (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bezdomne), mieszkańców gminy Widawa.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie (pok. nr 2 w Urzędzie Gminy) w godzinach pracy Urzędu Gminy. Podstawą zakwalifikowania osoby do uzyskania pomocy będzie trudna sytuacja materialna osób i rodzin z terenu gminy Widawa. W przypadku osób samotnie gospodarujących jest to dochód nieprzekraczający kwoty 951 zł, dla osób w rodzinie dochód nieprzekraczający kwoty 771 zł na osobę. Dokumenty, które należy przedłożyć do weryfikacji to m.in. zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie żywności (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych z 2016 r., zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę, decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.), dokumenty potwierdzające zły stan zdrowia. Skierowania po odbiór pierwszej tury produktów żywnościowych wydawane będą w okresie od 01 lipca 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r.