Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Widawa, informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (Dz.U.2023, poz. 739) Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii i zmianą ustawy oraz zmianą ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła mieszkańcy Gminy Widawa mogą ponownie ubiegać się o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2024 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej, to forma wsparcia finansowego dla osób i rodzin, która ma pomóc w pokryciu części kosztów energii.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widawa wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie pokój 25 lub w wersji elektronicznej przez system epuap.  Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek przysługuje osobie prowadzącej:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł,
 • wieloosobowe gospodarstwo domowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt. 1; Dz.U. z 2023 r. poz.390 z późn.zm.).

Dla wniosków złożonych w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. będą uwzględniane dochody za rok 2022.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego do wniosku należy dołączyć kserokopię nakazu podatkowego za rok 2022.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatki osłonowe można składać do 30.04. 2024 r. Wnioski złożone od 01.05.2024 roku pozostają bez rozpatrzenia.

Wnioski będą wypłacane jednorazowo.

Dodatek osłonowy w 2024 roku wynosić będzie:

 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 
 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 
 3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 
 4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 

Podwyższona kwota dodatku osłonowego uzależniona jest od źródła ogrzewania – w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami weglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 
 2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Pracownicy GOPS Widawa prowadzący postępowania o dodatki osłonowe:

 1. Pani Katarzyna Korczyńska – Referent GOPS Widawa
 2. Pani Sławomira Gibka-Słomczyńska – Administrator GOPS Widawa

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonów GOPS Widawa: 43 67 21 161,

Wnioski w wersji elektronicznej będą do pobrania niezwłocznie po ogłoszeniu stosownego rozporządzenia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

Wzór wniosku