Cenowe rozeznanie rynku o wartości poniżej 14 000 €

Widawa, dnia 14.05.2013 r.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty na  usługi doradcy zawodowego i wsparcie psychologiczne w związku z realizacją projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia mają być skierowane do grupy 17 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej lecz mają niskie kwalifikacje zawodowe i trudności z odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy. Wybrana grupa to osoby korzystające ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które przy odpowiednim wsparciu i motywacji będą się rozwijać w kierunku zwiększenia aktywności i mobilności na rynku pracy.

Zakres tematyczny treningu psychologicznego powinien obejmować tematykę i zagadnienia, które będą miały na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, zmianę ich podejścia do dotychczasowej sytuacji, podwyższenie własnej wartości, samooceny, nabranie pewności siebie, pokonanie barier psychologicznych związanych z niechęcią do podejmowania aktywności zawodowej, zwiększenie motywacji do działania oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Liczba godzin:  2 godz. x 17 osób = 34 godz. spotkań indywidualnych, 10 godz. wsparcia grupowego. Łącznie: 44 godz.

Zakres tematyczny usług doradcy zawodowego powinien obejmować tematykę i zagadnienia, które będą miały na celu określenie indywidualnej ścieżki zawodowej, wzrost umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy (umiejętność tworzenia CV, listów motywacyjnych), określenie środowiska pracy, w którym będzie najlepiej funkcjonować, oraz trening rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą. Liczba godzin:  2 godz. x 17 osób = 34 godz. spotkań indywidualnych, 10 godz. wsparcia grupowego. Łącznie: 44 godz.

 

Termin realizacji zamówienia: maj, czerwiec 2013 r.

Cena stanowi kryterium oceny ofert.

Cenę proszę skalkulować z uwzględnieniem :

  • przeprowadzenia szkolenia na terenie gminy Widawa (wynajęcie sali wykładowej, dojazd wykładowców i inne koszty z tym związane)
  • obiad i serwis kawowy dla uczestników oraz wykładowców podczas trwania wsparcia grupowego oraz serwis kawowy podczas spotkań indywidualnych
  • obsługę techniczną szkolenia (materiały dydaktyczno – szkoleniowe, sprzęt audiowizualny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia)
  • materiały biurowe dla uczestników, niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, faxem pod nr 43 6721952 lub pocztą elektroniczną na adres srwidawa@op.pl. Ofertę należy złożyć do dnia  28.05.2013 r.

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Pokorska
0 43 672 11 61