Zapytanie ofertowe dot. dożywiania

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z dnia 30 sierpnia 2013 roku zmienionym zarządzeniem Nr 2/2014 Kierownika GOPS Widawa z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi na realizację zadań dotyczących dożywiania uczniów w Społecznej Szkole Podstawowej w Restarzewie w okresie od 01 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. w związku z realizacją Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014 -2020.

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
NIP 831-142-82-82
REGON 005260941
Tel. 43 6721161
email: opiekawidawa@wp.pl

II. Termin realizacji zamówienia:

01 września 2015 r. – 24 czerwca 2016 r.

III. Przedmiot zamówienia:

 • posiłki dla ok. 20 uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie
 • posiłki (2 razy w tygodniu zupa z wkładką + pieczywo, 3 razy w tygodniu drugie danie + surówka)
 • ilość posiłków określona została szacunkowo i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu
 • o zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę
 • zamawiający zastrzega o możliwości zmian w zakresie planowej liczby dzieci korzystających z posiłków. W okresie realizacji zamówienia liczba dzieci może być weryfikowana z 1 dniowym wyprzedzeniem

IV. Inne istotne warunki zamówienia

 1. Dostawa posiłków będą organizowane w Państwa zakresie do Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury: zupa + 75oC – gorące drugie danie + 63oC – potrawy serwowane na zimno + 4oC. Wykonawca zadba o czystość termosów , w których odbywać się będzie transport posiłków. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
 2. Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego nie później niż 12 godzin przed spożyciem. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
 3. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 01 września 2015r. do 24 czerwca 2016r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np. ferii, dni świątecznych oraz wakacji).
 4. Posiłki jednodaniowe obejmują: dwa razy w tygodniu zupa z wkładką i pieczywem, trzy razy drugie danie z surówką.
 5. Wykonawca będzie podawał miesięczny jadłospis do wiadomości dyrektorowi szkoły z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorem w/w szkoły.

V. Wymagania stawiane Wykonawcom

 1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty zał. Nr 2
 2. Wykonawca do wydawania przygotowanych posiłków każdorazowo oddelegowuje osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
 3. Wykonawca wydaje posiłki we własnych naczyniach wielokrotnego lub jednorazowego użytku wraz z sztućcami wielokrotnego lub jednorazowego użytku. O czystości naczyń i sztućców zadba Wykonawca we własnym zakresie.

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

VII. Udzielenie zamówienia

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę na dożywianie dzieci w Społecznej Szkole Podstawowej w Restarzewie z najniższą ceną.
 2. Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. Oferty (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr2) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, do 26 sierpnia 2015r. do godziny 1500 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na dożywianie – Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 dla uczniów w Społecznej Szkole Podstawowej w Restarzewie.”
 3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie w dniu 27 sierpnia 2015r. od godziny 10.00.
 4. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 5. Oferta powinna zawierać wypełnione prawidłowo załączniki.

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Osobami uprawnionymi do kontaktu jest p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie Pani Agnieszka Leopolska, Tel. 43 6721161 , fax; 43 6721952 Informacja o wyniku rozstrzygnięcia oferty będzie wysłana na piśmie oferentom pocztą polską, umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie www.gopswidawa.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

p.o. Kierownika GOPS Widawa
Agnieszka Leopolska