Cenowe rozeznanie rynku o wartości poniżej 14 000 €

Widawa, dnia 22.07.2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty na  zorganizowanie kursu operatora wózków jezdniowych i kursu obsługi stacji LPG w związku z realizacją projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs operatora wózków jezdniowych dla 3 osób musi obejmować min. 67 godzin, kurs obsługi stacji LPG dla 1 osoby musi obejmować min. 20 godzin.

Kursy muszą być zgodne merytorycznie i w zakresie liczby godzin ze standardami MPiPS.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: sierpień – październik 2013 r.

Kryterium oceny ofert: cena.

Inne istotne warunki zamówienia.

Cenę kursu proszę skalkulować z uwzględnieniem:

– przeprowadzenie kursów na terenie gminy Widawa (wynajęcie sali wykładowej, dojazd wykładowców i inne koszty z tym związane) lub przeprowadzenie kursów poza terenem gminy Widawa (wynajęcie sali wykładowej, zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu uczestników do miejsca przeprowadzenia kursów i inne koszty z tym związane)

– pokrycie kosztów i zorganizowanie dowozu uczestników na egzamin ukończenia kursów

– obiad i serwis kawowy dla uczestników przez cały okres trwania kursów

– obsługę techniczną kursów (materiały dydaktyczno – szkoleniowe, sprzęt audiowizualny niezbędny do przeprowadzenia kursów)

– materiały biurowe dla uczestników, niezbędne do przeprowadzenia kursów

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą elektroniczną na adres srwidawa@op.pl. Ofertę należy złożyć do dnia 05.08.2013 r.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Pokorska (0 43 672 11 61)