Zapraszamy do składania ofert na stanowisko pracownika socjalnego

p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie zatrudni na umowę o pracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika – na stanowisko pracownika socjalnego.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelskie polskie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • posiadaniu co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjaln;,
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   – pedagogika,
   – pedagogika specjalna,
   – politologia,
   – polityka społeczna,
   – psychologia,
   – socjologia,
   – nauka o rodzinie.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • mile widziane doświadczenie zawodowe

3. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

 • dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej na terenie gminy oraz poszczególnych rejonach pracy socjalnej
 • rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomoc stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin
 • przeprowadzenie postępowań, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności dotyczących przyjmowania świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej
 • planowanie pomocy oraz kontrolowanie, czy pomoc spełnia swoje zadania
 • sporządzanie bilansów potrzeb, sprawozdań i informacji w zakresie pomocy społecznej, oraz o podmiotach działających na rzecz jednostek i rodzin
 • prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej
 • prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej
 • pobudzanie aktywności społecznej klientów OPS oraz ich rodzin, inspirowanie i wspieranie dążenia do osiągania samodzielności
 • zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej celem jej rozwiązania
 • reprezentowanie interesów podopiecznych
 • podejmowanie interwencji kryzysowych z uwzględnieniem przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępności do usług poradnictwa dla poszczególnych grup społecznych
 • kierowanie osób do placówek udzielających specjalistycznej pomocy
 • współdziałanie z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej
 • inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu
 • przygotowywanie materiałów służących opracowaniu diagnoz, programów i projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych
 • realizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu aktywności lokalnej i innych programów
 • współuczestniczenie w realizacji projektów unijnych
 • zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych
 • prowadzenie rejestrów i korespondencji w zakresie realizowanych zadań
 • prowadzenie ewidencji odwołań i przekazywanie akt w tej sprawie do organów odwoławczych
 • współpracowanie z pozostałymi działaniami organizacyjnymi GOPS
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń do składnicy akt
 • dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych
 • obsługiwanie programów komputerowych

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w wymiarze: 1/1 etatu na podstawie umowy o prace na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
 • miejsce pracy: GOPS Widawa – budynek Urzędu Gminy Widawa
 • praca w terenie: teren gminy Widawa

5. Informacja o terminie i miejscu składania aplikacji:

Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagania kwalifikacyjne oraz oświadczenia znajdujące się w załączniku nr 1 do ogłoszenia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, pokój nr 1 w terminie do dnia 02.06.2015 r. do godz. 15.00 zapakowane w zamkniętą kopertę z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego – na zastępstwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie”. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej pisemnie bądź telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43 6721161.

Pobierz załącznik do ogłoszenia