Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

P.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa.

1. Stanowisko pracy:

 • Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie – 1 etat, planowany termin zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – listopad 2015 r.
 • Miejsce pracy: budynek Urzędu Gminy – GOPS Widawa, praca na terenie Gminy Widawa.
 • Wymiar pracy: 40 godzin w tygodniu,

2. Wymagania niezbędne:

Osoba posiada:

 • obywatelskie polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślne i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów luba za przestępstwa skarbowe.
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • posiadaniu co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   – pedagogika
   – pedagogika specjalna
   – politologia
   – polityka społeczna
   – psychologia
   – socjologia
   – nauka o rodzinie

3. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość obsługi komputera.
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
 • Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów:
  – ustawa o pomocy społecznej,
  – ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  – ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  – kodeksu postępowania administracyjnego,

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należeć będzie w szczególności:

 • praca socjalna,
 • dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej na terenie gminy oraz poszczególnych rejonach pracy socjalnej,
 • rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin,
 • przeprowadzenie postępowań, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności dotyczących przyjmowania świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
 • planowanie pomocy oraz kontrolowanie, czy pomoc spełnia swoje zadania,
 • sporządzanie bilansów potrzeb, sprawozdań i informacji w zakresie pomocy społecznej, oraz o podmiotach działających na rzecz jednostek i rodzin,
 • prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej,
 • pobudzanie aktywności społecznej klientów OPS oraz ich rodzin, inspirowanie i wspieranie dążenia do osiągania samodzielności,
 • zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej celem jej rozwiązania,
 • reprezentowanie interesów podopiecznych,
 • podejmowanie interwencji kryzysowych z uwzględnieniem przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępności do usług poradnictwa dla poszczególnych grup społecznych,
 • kierowanie osób do placówek udzielających specjalistycznej pomocy,
 • współdziałanie z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • przygotowywanie materiałów służących opracowaniu diagnoz, programów i projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
 • realizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu aktywności lokalnej i innych programów,
 • współuczestniczenie w realizacji projektów unijnych,
 • zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych,
 • prowadzenie rejestrów i korespondencji w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzenie ewidencji odwołań i przekazywanie akt w tej sprawie do organów odwoławczych
 • współpracowanie z pozostałymi działaniami organizacyjnymi GOPS,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń do składnicy akt,
 • dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,
 • obsługiwanie programów komputerowych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys – curriculum vitae,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 4. Wypełniony kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1.
 5. Wypełnione oświadczenia w załączniku nr 2.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, budynek Urzędu Gminy Widawa, pokój nr 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie” w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2015 r. do 15.00. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji dotyczących naboru można uzyskać osobiście lub telefonicznie 43 6721161 u p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie Pani Agnieszki Leopolskiej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.widawa.pl), stronie internetowej GOPS Widawa gopswidawa.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej pisemnie bądź telefonicznie.