INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI DO LAT 3

Drodzy Rodzice dzieci do lat 3 z terenu Gminy Widawa, wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców pracujących, chcących wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, istnieje możliwość aplikowania przez samorząd gminny  o środki unijne, które zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Niezbędna w tym celu jest diagnoza potrzeb wśród mieszkańców gminy Widawa, które spełniają wymogi i  mogłyby być objęte tą formą wsparcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach ogłoszonego konkursu RPLD.10.01.00.IZ.00-10.002/22 Oś Priorytetowa X.                     „ Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” w ramach Działania 01-X.1 „Powrót na rynek osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

                                   Na czym polega projekt?

  1. Rodzice pracujący zawodowo mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem do lat 3.
  2. Grupą docelową mogą być wyłącznie osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. pracujące na podstawie umowy o pracę, pracujący na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, prowadzący działalność gospodarczą, pomagający prowadzić działalność gospodarczą członkowi rodziny, prowadzący lub pomagający prowadzić gospodarstwo rolne.
  3. Okres realizacji projektu (przewidywalny) 11.2022 – 31.06.2023 r.
  4. Minimalna liczba osób biorąca udział w projekcie to

 

Drodzy rodzice jeśli chcielibyście wziąć w ww. projekcie prosimy o kontakt osobisty w siedzibie GOPS Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa pokój nr 3  lub telefoniczny 43 6721161 z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie Panią Agnieszką Leopolską w celu dokonania potwierdzenia chęci uczestnictwa w ww. projekcie. Termin na zgłoszenie : 5 lipiec 2022 rok godz. 16.00.                                            

Wójt Gminy Widawa

                                                                                     Michał Włodarczyk