Nabór na stanowisko Referenta

Zarządzenie nr 4/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie

z dnia 11 lutego  2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Referenta  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie.

Na podstawie art. 11, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz  § 11 ust  4 i 5 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie,  nadanego Uchwałą Nr LXIII/371/18 Rady Gminy Widawa  z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie nadanego Zarządzeniem Kierownika GOPS Widawa Nr 1/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie,  zarządzam co następuje:

  • §1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie.
  • §2. Ustalam treść ogłoszenia o naborze w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
  • §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załącznik do Zarządzenia nr 4

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Kierownik GOPS Widawa

Agnieszka Leopolska