INFORMACJA O TERMINIE WERYFIKACJI OSÓB UPRAWNIONYCH Z TERENU GMINY WIDAWA DO PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że rozpoczyna weryfikację osób uprawnionych do pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Widawa, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 322,00 zł dla osoby w rodzinie, skierowania dostępne są również w wersji ukraińskiej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                     w Widawie, pokój nr 1 oraz pokój nr 25 w godzinach pracy Ośrodka:

Poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-16:00

Piątek: 7:30 – 15:00.

Dokumenty, które należy przedłożyć do weryfikacji to m.in. zaświadczenia                          o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy (decyzje                o waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych, zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku [wzór zaświadczenia w załączniku], decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego za rok 2022, decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.), dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

Wnioski należy składać do 31 stycznia 2023 roku.

Wzór zaświadczenia o dochodzie – PDF

Wzór zaświadczenia o dochodzie – WORD

Kierownik GOPS
Agnieszka Leopolska