Informacja

Wójt Gminy Widawa informuje, że  w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym na terenie gminy Widawa jednostką organizacyjną prowadzącą postępowania w sprawach o dodatek węglowy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone                 do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy        z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie lub w pok. nr 8 – parter w budynku Urzędu Gminy  Widawa lub w wersji elektronicznej.

Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony  z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego  składa się  w  terminie do dnia 30.11. 2022 r.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu       na miejsce zamieszkania osoby skadającej ten wniosek.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa       do tego dodatku oraz roztrzygnięcie  w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Pracownicy GOPS Widawa prowadzący postępowania o dodatek węglowy:

  1. Dorota Sychniak – starszy specjalista pracy socjalnej
  2. Anna Korcewicz – specjalista pracy socjalnej
  3. Magdalena Piątek – spejalista pracy socjalnej
  4. Aleksandra Grońska – pracownik socjalny

Szczegółowe informacje w sprawie składania wniosków o dodatek węglowy oraz warunków przyznania dodatku węglowego można uzyskać pod numerem  telefonów GOPS Widawa: 43  67- 21-161  kom.  607-821-582,  607-822-264.

  1. Wniosek
  2. Informacja dodatek
  3. Informacja o przyznaniu
  4. Dodatek węglowy, klauzula informacyjna