Rekrutacja uzupełniająca do projektu
„Mali mieszkańcy Gminy Widawa pod opieką niani”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców lub prawnych opiekunów
dzieci w wieku do 3 roku życia, którzy na dzień przystąpienia do projektu spełniają
następujące kryteria:
 osoba zamieszkuje/uczy się/pracuje w Gminie Widawa w Województwie
Łódzkim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 wiek 15 lat i więcej
 status osoby pracującej
 opieka nad dzieckiem do lat 3 – rodzic lub opiekun prawny
 złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (w tym wymagane dane do
przetwarzania w SL2014, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i inne
załączone określone w Regulaminie Rekrutacji);
 Uczestnikami projektu zostanie 21 osób pracujących z Gminy Widawa – rodzice lub
prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia .
 W ramach wsparcia przewidziano zwrot Uczestnikom faktycznie poniesionych przez
nich kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w formie:
– opieki nad dzieckiem, sprawowanej przez nianię – dla 21 osób pracujących
– badań niań do celów sanitarno-epidemiologicznych
Rekrutacja rozpocznie się od 10.03.2023r. i trwać będzie do 15.03.2023r.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie, który zamieszony jest poniżej. W przypadku pytań serdecznie
prosimy kierować je na adres e-mail: gops@widawa.pl lub pod numerem telefonu 43
6721161.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 w ramach działania 01 – X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad
dziećmi w wieku do 3 lat.

Kierownik GOPS Widawa
Agnieszka Leopolska

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji i ucestnictwa w Projekcie”,
Formularz zgłoszeniowy do Projektu
Oświadczenie uczestnika projektu
Wniosek refundacyjny
Karta oceny Formularza zgłoszeniowego
Umowa uaktywniajaca